Podmínky prodeje uživatele Dětský obchod T
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskyobchod-tygrik.cz .
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Provozovatelé/prodávající tohoto e-shopu nejsou plátci DPH.

Vymezení pojmů

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Kupující - je osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejíž předmětem je poskytnutí zboží za úplatu prodávajícím kupujícímu.

Kupní smlouva - vzniká v momentě přijetí Vaší objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Uzavření smlouvy - prodávající obdrží od kupujícího návrh smlouvy (objednávku), kterou prodávající potvrdí do 48 hodin od obdržení objednávky e-mailem na adresu uvedenou kupujícím. Potvrzením objednávky je smlouva uzavřena. Návrh smlouvy ze strany kupujícího je odvolatelný do momentu expedice bez jakékoli další sankce, v takovém případě musí svoje odvolání objednávky bezodkladně sdělit prodávajícímu. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám.

U zboží označeného jako AKČNÍ NABÍDKA, nebo s dovětkem DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB je cena a dostupnost zboží časově omezena. Bližší informace o těchto nabídkách Vám rádi poskytneme.

Původ zboží

Veškeré zboží, nabízené na našich stránkách www.detskyobchod-tygrik.cz je kvalitní, atestované zboží, shodné se zbožím v kamenných obchodech a platí pro ně stejné záruční podmínky.

Informace o zboží

Veškeré údaje o zboží, prezentované na našich stránkách www.detskyobchod-tygrik.cz, jsou převzaty z katalogů a prezentací výrobců či dovozců zboží. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změnu technickýh parametrů, případně změnu vzhledu výrobku, ještě po celou dobu platnosti aktuálních katalogů. Veškeré informace, poskytované tímto způsobem na stránkách www.detskyobchod-tygrik.cz, jsou tedy závazné pouze do této míry. Pokud si chcete nějakou informaci o zboží potvrdit, nebo upřesnit můžete nás dotázat e-mailem na adrese detskyobchod-tygrik@seznam.cz. My Vám informace poskytneme, případně zjistíme podrobnosti k danému výrobku, abyste mohli získat aktuální a přesné informace. V žádném případě se tak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat o vlastnostech nabízeného zboží.

Dodací lhůta

Zboží, které je označené SKLADEM, expedujeme nejpozději do 2 dnů od data přijetí Vaší objednávky. Zboží, které je dostupné u dodavatelů v ČR, expedujeme nejpozději do 10 dnů od data přijetí Vaší objednávky. V případě, že dodavatel nesplní nebo nebude schopen splnit výše uvedené dodací lhůty, budeme Vás o tom neprodleně informovat a navrhneme další postup. Zboží hrazené bankovním převodem před odesláním bude odesláno až po uhrazení celkové částky. V případě úhrady provedené po částech bude ke každé další přičten bankovní poplatek ve výši 6Kč., Nebude-li objednávka uhrazena celá, bude připsaná částka vrácena na bankovní účet objednatele ponížena o bankovní poplatek za příchozí i odchozí platbu.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím (spotřebitelem) není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní mlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Záruka zboží

Na veškeré zboží nabízené na našich stránkách se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
-jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
-jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou nebo po sobě (4 vady), nebo vyskytne-li vada po třetí, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
-jde-li o vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy